Regulamin konkursu "Take it SLOWLY!"

Regulamin konkursu „Take it SLOWLY"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Konkursu. Zgłoszenie Zadania Konkursowego oznacza akceptację Regulaminu.

1.2. Organizatorem Konkursu, właścicielem nagród, wydającym nagrody oraz opłacającym podatek od nagród jest Magdalena Jedynak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą - ECOMA Magdalena Jedynak z siedzibą w Warszawie (04-334), przy ul. Kiprów 22/10, posiadająca NIP: 9522110790, nr REGON: 384635198, e-mail:kontakt@slowlyshop.pl zwana dalej „Organizatorem”.

1.3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 17.03.2020 r. od godziny 8:00 do dnia 24.03.2020 r. godz. 23:59.

1.4. Regulamin jest udostępniony w komentarzu pod postem konkursowym na: https://www.instagram.com/slowlyshop_pl oraz na stronie www.slowlyshop.pl w zakładce "Regulamin konkursu "Take it SLOWLY"".

1.5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 165). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

1.6. Serwis Facebook i Instagram udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja Konkursu. Faceboook/Instagram nie jest sponsorem, ani nie uczestniczy w organizacji Konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora lub Fundatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu na łamach serwisu.

2. DEFINICJE

2.1. Regulamin – Regulamin Konkursu określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

2.2. Konkurs – Konkurs „Take it SLOWLY" organizowany przez Organizatora, w terminie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.

2.3. Post konkursowy – post konkursowy na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Instagram pod adresem https://www.instagram.com/slowlyshop_pl, na którym przeprowadzany jest Konkurs i na którym znajdują się szczegóły związane z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, w szczególności link do Regulaminu oraz wyniki Konkursu po jego rozstrzygnięciu.

2.4. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełni łącznie warunki określone w paragrafie 3.1. oraz wykona Zadanie Konkursowe

2.5. Zadanie Konkursowe – zaobserwowanie profilu @slowlyshop_pl, polubienie Posta Konkursowego oraz odpowiedź w formie tekstowej w komentarzu pod postem konkursowym na zadane pytanie w Poście konkursowym

2.6. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik, który na podstawie reguł określonych w par VI pkt 6.1. jest laureatem Nagrody

2.7. Nagroda – ceramiczny zestaw do herbaty w kolorze białym, w skład którego wchodzi biały dzbanek z zaparzaczem o pojemności 0,75l i 5 czarek do herbaty o pojemności 0,12l oraz bukowa szczotka do masażu ciała na długiej zdejmowanej rączce marki Slowly o łącznej wartości 200 zł brutto

2.8. Nagroda Pieniężna – nagroda w wysokości 11,11% wartości Nagrody Głównej.

2.9. Komisja – powołana przez Organizatora Komisja w skład, której wchodzą 2 (dwie) osoby, czuwające nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca powierzone przez Organizatora zadania.

3.  UCZESTNICY KONKURSU

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:

a) ukończyły 18 rok życia oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

b) posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) posiadają aktywne konto w serwisie Instagram utworzone w oparciu o prawdziwe dane osobowe Uczestnika

3.2 Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz rodzice i rodzeństwo małżonków) wyżej wymienionych osób.

4. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

4.1 Aby zostać uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) należy w terminie od 17.03.2020 roku do 24.03.2020 roku:

a) zaobserwować profil @slowlyshop_pl

b) polubić zdjęcie konkursowe

c) odpowiedzieć w formie tekstowej na pytanie: „Opisz swój pomysł na najbardziej relaksujący dzień w życiu” zadane w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie instagram.com/slowlyshop_pl/

4.2. Każdy Uczestnik może zgłosić do udziału w Konkursie 1 Zadanie Konkursowe. W przypadku zgłoszenia identycznych Zadań Konkursowych przez różnych Uczestników, Komisja będzie brała pod uwagę Zadanie Konkursowe zgłoszone wcześniej.

4.3. Uczestnik potwierdza, że Zadanie Konkursowe pozostaje w zgodzie z przepisami prawa, w szczególności:

a) nie zawiera wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;

b) zgłoszenie nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich, lub dóbr osobistych osób trzecich

4.4 Uczestnik musi posiadać całość praw autorskich do Zadania Konkursowego, a także udzielić licencji niewyłącznej Organizatorowi Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie – nieodpłatnie.

4.5. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Instagram na profilu Slowlyshop_pl: https://www.instagram.com/slowlyshop_pl

5. NAGRODY

5.1. Komisja konkursowa nagrodzi 1 autora najciekawszego zgłoszenia konkursowego, który otrzyma ceramiczny zestaw do herbaty w kolorze białym w skład którego wchodzi biały dzbanek z zaparzaczem o pojemności 0,75l i 5 czarek do herbaty o pojemności 0,12l oraz bukową szczotkę do masażu ciała na długiej zdejmowanej rączce marki Slowly o łącznej wartości 200 zł brutto

5.2. Nagrody wymienione w Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę, ani żadną inną formę gratyfikacji.

5.3. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko 1. (jedną) Nagrodę w Konkursie.

5.4. Do Nagrody Głównej dodana zostanie dodatkowa Nagroda Pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej Nagrody Pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

5.5. W przypadku, gdy Zwycięzcą Nagrody będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, straci ona prawa do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator przyzna nagrodę Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

5.6 Nagroda zostanie wysłana Kurierem w przeciągu 14 dni roboczych od dnia zebrania od Zwycięzcy konkursu danych kontaktowych oraz formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. ZASADY PRZYJMOWANIA NAGRÓD

6.1. W ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty zakończenia Konkursu Komisja Konkursowa dokona wyboru 1 (jednego) najlepszego zgłoszenia konkursowego zamieszczonego pod postem konkursowym, biorąc pod uwagę:

a) poprawność zgłoszenia konkursowego,
b) spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie,
c) kreatywność i oryginalność.

6.2. Wyniki Konkursu (username zwycięzcy) zostaną opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym do dnia 30.03.2020 r. do godziny 20:00.

7. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

7.1. Laureat, po otrzymaniu informacji o wygraniu nagrody, zobowiązany jest w terminie 4 (czterech) dni kalendarzowych od daty powiadomienia go o wygranej w wiadomości e-mail na adres kontakt@slowlyshop.pl przesłać dane do wysyłki nagrody tj. imię, nazwisko, adres do wysyłki oraz numer telefonu oraz wypełnić, podpisać i przesłać formularz stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu

7.2. Nieprzesłanie powyższych danych w wyznaczonym terminie skutkować będzie utratą prawa do narody. We wskazanym przypadku Organizator powiadomi Uczestnika poprzez wiadomość w serwisie Instagram wysłaną z profilu Organizatora o fakcie utraty prawa do nagrody, a następnie poinformuje o przyznanym prawie do nagrody kolejnego Uczestnika, którego zgłoszenie konkursowe zostanie uznane za spełniające wymagania Regulaminu.

8. PODATEK DOCHODOWY

8.1. Nagrody otrzymane przez Zwycięzców Konkursu stanowią przychód związany z uczestnictwem w Konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), zwanej dalej "Ustawą PIT".

8.2. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu wygra jedną z Nagród, o których mowa w pkt V Regulaminu, Nagroda Pieniężna będzie przeznaczona na poczet podatku, o którym mowa w pkt 5.4. Organizator naliczy i odprowadzi podatek do właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy PIT).

8.3. Zwycięzca Konkursu powinien przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi kompletne i prawidłowe dane w oświadczeniu potwierdzającym odbiór nagrody, niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Administratorem danych osobowych Uczestników, zwanych dalej „Danymi Osobowymi”, jest Organizator. Z Organizatorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: kontakt@slowlyshop.pl

9.2. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „RODO”). Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane do właściwego Urzędu Skarbowego oraz kurierowi, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a ponadto dostawcom usług IT i dostawcom systemów informatycznych. Dane Uczestnika podlegają przetwarzaniu przez Instagram na zasadach przewidzianych w zaakceptowanym przez Uczestnika regulaminie w/w serwisu.

9.3. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie Organizatorowi Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody – odmowa podania Danych Osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie lub otrzymanie Nagrody.

9.4. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 9.2 Regulaminu i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.5. Z Inspektorem Ochrony Danych Inspektora można skontaktować się pod adresem e-mail: konntakt@slowlyshop.pl

10. PRAWA AUTORSKIE

10.1. Uczestnik, przesyłając Utwór, stanowiący przedmiot Zadania Konkursowego, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z Utworu w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania - publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do artykułu w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

10.2. Prawa autorskie majątkowe do Utworów stworzonych przez Laureatów w ramach Konkursu, zostają nieodpłatnie przeniesione na Organizatora z chwilą wydania Laureatowi Nagrody lub Nagrody Internautów, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Utworze, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

10.3. Uczestnik zobowiązuje się do niekorzystania z prawa do wypowiedzenia licencji udzielonej na podstawie Regulaminu pod rygorem naprawienia wynikłej stąd szkody.

10.4. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o formie i czasie emisji Zadania Konkursowego (w całości lub w części, w postaci dowolnie wybranych fragmentów), do zestawiania Zadania Konkursowego z innymi utworami, oraz do dokonywania modyfikacji Zadania Konkursowego.

10.5. Uczestnik nie będzie wykonywał prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Zadania Konkursowego przez Organizatora, ani decydowania o pierwszym udostępnieniu Zadania Konkursowego publiczności.

10.6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z wykorzystaniem przez Organizatora, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

11.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Organizatora lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@slowlyshop.pl.

11.2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

11.3. Reklamacja powinna zawierać:

  1. a) imię, nazwisko, adres email i adres do korespondencji;
  2. b) uzasadnienie wniesienia reklamacji;
  3. c) podpis reklamującego (w przypadku reklamacji pisemnej).

11.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję na podstawie Regulaminu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

11.4. Uczestnik o treści decyzji Komisji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku niepoinformowania Uczestnika o decyzji Komisji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora, reklamację uznaje się za rozstrzygniętą zgodnie z żądaniem Uczestnika.

11.5. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne.

11.6. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Take it SLOWLY ”

............................... dnia … ………….2020 r.

Oświadczenie

Ja niżej podpisana/y.................................................................................................

legitymująca/y się dowodem osobistym seria nr..............................................................

wydanym w dniu …………………………………………… przez:

PESEL: …………………………………………

dnia ................................. potwierdzam, iż otrzymałem:

1.Nagrodę o wartości 200 zł brutto

oraz

  1. Dodatkową Nagrodę pieniężną w wysokości 22,22 zł.

Upoważniam Organizatora Konkursu – ECOMA Magdalena Jedynak z siedzibą w Warszawie, ul. Kiprów 22/10, 04-334 Warszawa, NIP: 9522110790, REGON: 384635198, (dalej jako „Organizator”), do potrącenia z nagrody pieniężnej, kwoty należnego podatku zryczałtowanego od nagród wygranych w konkursie „Take it SLOWLY” i odprowadzenia jej na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 

________________________________

________________________________

Podpis Laureata

Podpis przedstawiciela Organizatora


Na mocy art. art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 ze zm.) nagrodzony jest zobowiązany do wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego Organizatorowi. Organizator na tej podstawie odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego. Nagrodzony nie zamieszcza informacji o wygranej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl